The Style Shrink Kleed jezelf gelukkig

Manon Meijers Styling B.V. 

 

Artikel 1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de website www.thestyleshrink.com en alle diensten die hierop worden aangeboden.

Gegevens Manon Meijers Styling B.V.

(vervolgens MMS in tekst genoemd)

Manon Meijers Styling B.V.

KvK-nummer: KVK 70384711
BTW-nummer: NL8583.03.255.B01
E-mail: contact@thestyleshrink.com

Wij mogen op elk moment de Algemene Voorwaarden veranderen. 

Waneer je van www.thestyleshrink.com gebruikt maakt stem je ermee in dat steeds de laatste versie van de Algemene Voorwaarden van toepassing zal zijn. Wij moeten afspraken die afwijken van de Algemene Voorwaarden schriftelijk accepteren voordat ze geldig zijn.

Artikel 2. Deelname aan coachingsprogramma’s

2.1 MMS biedt verschillende e-learning programma’s aan.

2.2 Je kunt zowel als particulier als bedrijf deelnemen aan MMS coachingsprogramma’s.

3. Betaling

3.1 Betaling is altijd in één keer via https://thestyleshrink.com waarbij je kan betalen via:

* iDEAL

* PayPal

*creditcard

*Apple Pay

Artikel 4. Intellectueel eigendom

4.1 Alle teksten en tools (zoals stappenplannen, video’s en werkboeken) van alle MMS programma’s zijn intellectueel eigendomsrechten van Manon Meijers Styling B.V. Het is niet toegestaan om opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is ten strikte verboden.

4.2 Tenzij anders is overeengekomen, blijven de auteursrechten evenals alle overige rechten van intellectuele eigendom op alle teksten en materialen bij MMS.

4.3 Bij overtreding van dit artikel ben je MMS een direct opeisbare boete van vijfduizend euro verschuldigd voor iedere overtreding alsmede duizend euro voor iedere dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt, onverminderd MMS’s recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen alsmede onverminderd al MMS’s overige rechten.

Artikel 5. online training

 • Je krijgt toegang tot de door jou aangeschafte online training, zolang als die specifieke online training bestaat. Ik zal er altijd voor zorgen dat de online training minimaal drie maanden toegankelijk is, nadat jij je voor die online training hebt ingeschreven.
 • Toegang tot de online training is persoonlijk. Dus je mag je inloggegevens en de materialen uit de online training niet met anderen delen. Ook eventuele live sessies zijn alleen voor jou toegankelijk. Wanneer je toch je inloggegevens met iemand deelt, mag ik de toegang tot de online training blokkeren en vervallen al je rechten. Ik ontbind dan de overeenkomst tussen jou en mij en jij hebt geen recht op geld terug.
 • Je kunt pas na betaling deelnemen aan een online training.
 • Je krijgt toegang tot de online training, zolang als de online training bestaat. Ik zal er altijd voor zorgen dat de online training minimaal drie maanden toegankelijk is, nadat jij je voor de online training hebt ingeschreven.
 • Je moet een internetverbinding hebben om een online training te kunnen volgen.
 • MMS is niet aansprakelijk voor schade of gemiste trainingsonderdelen doordat je niet de juiste apparatuur of internetverbinding hebt.
 • Tenzij dat anders in het aanbod staat vermeld, heb je geen recht op persoonlijke coaching of live (groeps)sessies.
 • De online training kan gevolgd worden op de momenten die je zelf kiest.

Als er een wijziging van mailadres is en dit is niet aan contact@thestyleshrink.com gemaild, dan is het niet doorgeven van een nieuw mailadres voor het risico van de deelnemer.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1 MMS is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat is uitgegaan van door jou verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.

6.2 MMS is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder inbegrepen maar niet beperkt tot, gevolgschade of schade door bedrijfsstagnatie van jou en/of derden. Jij vrijwaart MMS voor iedere aansprakelijkheid voor dergelijke schade bij derden.

6.3 MMS is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van, met betrekking tot de overeenkomst met de deelnemer van het coachingsprogramma, door derde werkzaamheden. De werking van artikel 6:76 BW is uitgesloten.

6.4. Iedere aansprakelijkheid van MMS is beperkt tot hetgeen in deze Algemene Voorwaarden bepaald is.

6.5 MMS is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook ontstaan doordat MMS is uitgegaan van, door of namens de opdrachtgever en/of indirecte opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

6.6 MMS is niet aansprakelijk voor fouten die voortvloeien uit werkzaamheden verricht door derde partijen.

6.7 MMS is alleen voor directe schade aansprakelijk. Onder directe schade wordt verstaan: 

 • Redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van MMS aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan MMS kan worden toegerekend. 
 • Redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de (directe) schade.
 • Redelijke kosten ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade. 

MMS is niet aansprakelijk voor indirecte schade. Hieronder wordt verstaan:

 • Gederfde winst;
 • Gemiste besparingen;
 • Gevolgschade;
 • Reputatieschade;
 • Teleurgestelde verwachtingen;

6.8 Voor zover MMS aansprakelijk is wegens het niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren van de overeenkomst is haar aansprakelijk beperkt tot maximaal eenmaal het factuurbedrag. Indien MMS een verzekering hiervoor heeft, dan is haar aansprakelijkheid in ieder geval is beperkt tot het bedrag der uitkering van de verzekeraar in het voorkomende geval. 

6.9 MMS is niet aansprakelijk indien sprake is van overmacht. 

6.10 De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van MMS.

Artikel 7. Klachten

7.1 Geschillen voortvloeiende uit of verband houdend met de koop van de deelnemer van het coachingsprogramma van MMS zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van MMS, behoudends voor zover de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft MMS het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

7.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 8. Herroepingsrecht producten

8.2. In geval van producten gaat de bedenktijd van 14 (veertien) dagen in op de dag nadat de Consument de producten heeft ontvangen. Voor bestellingen, gedaan door bedrijven, geldt deze (wettelijke) bedenktijd niet.

8.2. Ontbinding van de koop op afstand zal uitsluitend schriftelijk of per email geschieden, waarbij dit bericht binnen de voornoemde termijn door MMS moet zijn ontvangen.

8.3 Je kunt het product alleen terug sturen als het ongebruikt is en liefst in de originele verpakking.
Na ontvangst van het pakket, zal het volledige bedrag, exclusief eventuele verzendkosten, worden terugbetaald.

8.4 Je kunt het product alleen terug sturen als het ongebruikt is en liefst in de originele verpakking.
Na ontvangst van het pakket, zal het volledige bedrag, exclusief eventuele verzendkosten, worden terugbetaald.

Let op: Digitale producten en gesigneerde boeken kunnen niet worden geretourneerd.

8.5 Verzendkosten bij retourneren, zijn altijd voor rekening van de klant.

8.6 MMS betaalt het terug te betalen bedrag direct maar uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen.

Amsterdam, maart 2020.