The Style Shrink Kleed jezelf gelukkig

DISCLAIMER

The Style Shrink: Disclaimer (vrijwaring) 

Deze disclaimer wordt gehanteerd door TSS (The Style Shrink, een handelsnaam van Manon Meijers Styling B.V.). En ziet op het gebruik van het interactieve platform van The Style Shrink dan onder andere toegankelijk is via www.thestyleshrink.com (het Platform). Daarnaast is deze disclaimer van toepassing op door TSS verstuurde elektronische berichten. Gebruik van het Platform betekent dat met deze disclaimer wordt ingestemd. 

Aansprakelijkheid 

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan The Style Shrink niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. The Style Shrink aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site, waaronder begrepen maar niet bepert tot schade door virussen en andere onbedoelde software. TSS is niet aansprakelijk voor schade verzoorzaakt door de inhoud van pagina’s die beschikbaar zijn via verwijzingen en hyperlinks op het Platform; The Style Shrink heeft geen controle over die pagina’s. 

The Style Shrink kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.  

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. The Style Shrink behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. 

GEBRUIK PLATFORM

  • Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van het Platform is niet toegestaan.
  • Het is niet toegestaan het Platform te gebruiken zodanig dat het functioneren van het Platform in gevaar komt en/of de aangeboden informatie of de onderliggende software wordt aangetast.
  • Gebruik van het Platform anders dan voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden is niet toegestaan.

BESCHIKBAARHEID PLATFORM

TSS garandeert niet dat het Platform, of de inhoud daarvan, altijd beschikbaar zal zijn of niet zal worden onderbroken. TSS is niet aansprakelijk indien het Platform, om welke reden dan ook, op enig tijdstip of gedurende enige periode niet beschikbaar is.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van het Platform en op de inhoud van het Platform berusten bij TSS, tenzij anders is vermeld.
Niets van het Platform mag worden verveelvoudigd, worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van TSS, met uitzondering van nieuwsberichten en inhoud die is te delen via sociale media op het Platform, indien de mogelijkheid daartoe wordt geboden.

WIJZIGINGEN

TSS behoudt zich het recht voor deze disclaimer te wijzigen.

ONGELDIGHEID

Indien op enig moment een bepaling van deze disclaimer geheel of gedeeltelijk ongeldig, niet afdwingbaar of niet uitvoerbaar is onder de toepasselijke wet- en/of regelgeving, dan blijven de overige (delen van) bepalingen van deze disclaimer van kracht.
De desbetreffende bepaling zal worden vervangen door een afdwingbare en uitvoerbare bepaling die, gegeven het doel en de strekking van deze disclaimer, zo min mogelijk afwijkt van de oorspronkelijke bepaling.

TOEPASSELIJK RECHT

Op het gebruik van het Platform en deze disclaimer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

CITEERTITEL Deze disclaimer kan worden aangehaald als “Disclaimer The Style Shrink 2020”